Działalność usługowa firmy obejmuje
:

 1. Opracowanie:
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • Plan Ewakuacji,
  • Plan rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • Plan rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa i ewakuacji,
 2. przeglądy techniczne, konserwacje, legalizacje gaśnic Gaśnice muszą być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach zgodnych z zaleceniem producenta, lecz nie rzadziej niż raz w roku,
 3. pomiary wydajności i ciśnienia instalacji hydrantowej (PN – EN 671 – 3 przeglądy i konserwacje hydrantów wewnętrznych należy dokonywać dorocznie,
 4. próby ciśnieniowe węży na maksymalne ciśnienie robocze instalacji, dotyczy węży półsztywnych i płasko składanych, (co 5 lat węże należy poddać próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji)
 5. przeglądy i konserwacje instalacji oddymiania oraz instalacji sygnalizacji pożarowej
 6. przeglądy i konserwacje stałych instalacji gaśniczych tryskaczowych oraz systemów gaszenia gazem,
 7. projekt i wykonanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych, sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania.


Dodatkowo wykonujemy:
 1. prowadzenie i organizowanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, BHP i OC
 2. przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz sporządzanie protokołów pokontrolnych,
 3. systematyczne przeprowadzanie kontroli przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 4. analizowanie i ustalenie potrzeb w zakresie wyposażenia budynków i pomieszczeń w podręczny sprzęt gaśniczy, urządzenia gaśnicze i alarmowe,
 5. sporządzanie okresowych analiz stanu ochrony p.poż.,
 6. szkolenie zakładowych drużyn ratowniczych,
 7. szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego,
 8. prowadzenie szkoleń w warunkach poligonowych,
 9. organizowanie próbnych ewakuacji zakładu z użyciem sprzętu oraz analiza po przeprowadzeniu ćwiczeń,
 10. inicjowanie i wnioskowanie przeprowadzenia aktualizacji planów ochrony przeciwpożarowej,
 11. opracowanie planów poprawy warunków ppoż. na poszczególnych stanowiskach pracy oraz w budynkach i ich dostosowania ochrony ppoż. do obowiązujących aktualnie przepisów,
 12. współpraca w właściwymi terenowo komendami państwowych straży pożarnych,
 13. opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami,
 14. informacja na temat przewozu i magazynowania materiałów niebezpiecznych
 15. stały nadzór nad obiektami:
  • aktualizacje dokumentacji w zakresie ewakuacji ludzi,
  • szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • szkolenia praktyczne w zakresie posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym,
  • sprawdzenie stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
  • co sześć miesięcy przeprowadzenie przeglądu, konserwacji i legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu Państwa obiektów,
  • wszelkie naprawy, legalizacje UDT (Urząd Dozoru Technicznego), wymiany środków gaśniczych,
  • w zależności od potrzeb: prowadzenie dokumentacji prac pożarowo niebezpiecznych, zabezpieczenie tych prac,
  • próby i symulacje współdziałania centrali SAP i urządzeń przeciwpożarowych.